Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies: O Cookies Zgadzam się, zamknij X
O NAS
REGULAMIN
REGULAMIN SERWISU
 • 1. Definicje
  • 1. 1. Użytkownik — osoba korzystająca z Serwisu, blogger, felietonista
  • 1. 2. Milionyprzyjaciol.pl— operator Serwisu Milionyprzyjaciol.pl
  • 1. 3. Serwis — serwis www wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w domenie Milionyprzyjaciol.pl.
  • 1. 4. Zdjęcie — dowolny element graficzny wgrany przez Użytkownika.

 • 2. Zasady ogólne
  • 2. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Milionyprzyjaciol.pl (dalej jako Serwis) udostępnionego w celu wzajemnej wymiany informacji, w szczególności umożliwienia wyszukiwania osób o podobnych zainteresowaniach, wymianę informacji i prowadzenie dyskusji związanych z tematyką Serwisu.
  • 2. 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • 2. 3. Blogger, felietonista, użytkowniko komentujący wpisy - otrzymując możliwośc pisania w Serwisie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  • 2. 4. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
  • 2. 5. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne.

 • 3. Zasady korzystania z Serwisu
  • 3. 1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności Użytkownik nie powinien:
   • 3. 1. 1. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
   • 3. 1. 2. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
   • 3. 1. 3. rozpowszechniać nielegalnych materiałów, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób;
   • 3. 1. 4. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
   • 3. 1. 5. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.

4. Zamieszczanie zdjęć
 • 4. 1. Użytkownik, blogger, felietonista może zamieszczać w Serwisie Zdjęcia, które wyświetlają się w szacie graficznej Serwisu. Użytkownik może rozsyłać link do zdjęcia za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów, dodawać do niego link na stronach, forach oraz zamieszczać link do Zdjęć w dowolnym miejscu i podawać jego adres komukolwiek. Linkować można zarówno do samego zdjęcia jak i do artykułów je zawierających
 • 4. 2. Użytkownik może zamieszczać wyłącznie zdjęcia na których publikację uzyskał zgodę. Szczególnie dotyczy to zdjęć na których widoczna jest twarz osoby lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.). Wstawienie zdjęcie do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona.
 • 4. 3. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie zdjęć, których nie jest autorem a co do których nie posiada zgody na ich publikacje. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem Milionyprzyjaciol.pl jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia w Serwisie Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniosło Milionyprzyjaciol.pl wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.
 • 4. 4. Kategorycznie zabronione jest wgrywanie lub przesyłanie do zamieszczenia zdjęć oraz treści zawierających elementy o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.
 • 4. 5. Milionyprzyjaciol.pl rejestruje wszystkie zdjęcia z adresami IP z jakich zostały dodane i w razie uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa będzie udostępniać te dane uprawnionym organom ścigania. Milionyprzyjaciol.pl udostępni również adresy IP na wniosek organów uprawnionych do zażądania ich udostępnienia.
4. 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści Milionyprzyjaciol.pl może usunąć dowolny obrazek lub tekst bez ostrzeżenia zarówno z własnej inicjatywy jak i na wniosek innej osoby.

 • 5. Zasady współpracy
  • 5. 1. Milionyprzyjaciol.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
  • 5. 2. Milionyprzyjaciol.pl z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników przez zamieszczenie stosowanej informacji w Serwisie o dokonanej zmianie. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik nie usunie swojego Konta, uznaje się, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny, istotną awarię sprzętu oraz istotną zmianę okoliczności faktycznych.
  • 5. 3. Milionyprzyjaciol.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
   • 5. 3. 1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
   • 5. 3. 2. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Milionyprzyjaciol.pl przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez dostawców Internetu oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
   • 5. 3. 3. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   • 5. 3. 4. treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz komentarzy,
   • 5. 3. 5. przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Milionyprzyjaciol.pl,
   • 5. 3. 6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami, za które Milionyprzyjaciol.pl nie ponosi odpowiedzialności,
   • 5. 3. 7. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Milionyprzyjaciol.pl,
   • 5. 3. 8. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
  • 5. 4. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym Regulaminie jako zakazane, jednakowoż naruszają prawem chronione interesy innych Użytkowników lub Milionyprzyjaciol.pl, Milionyprzyjaciol.pl może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
  • 5. 5. W przypadku gdy treści artykułu, zdjęcia lub materiały audio i wideo budzą jakąkolwiek wątpliwość pod względem zawartości, prawdomówności, zgodności z obowiązującym prawem, mogą zostać odrzucone bądź usunięte przez redakcję serwisu.
  • 5. 6. Redakcja serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczonych przez użytkowników serwisu bez podania przyczyny.
  •  

  • 6. Ochrona danych
  • 6. 1. Milionyprzyjaciol.pl zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników.
  • 6. 2. Dane użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie przez Milionyprzyjaciol.pl w celu poprawnego działania konta użytkownika w serwisie oraz w celu wysyłania biuletynów i reklam. W wypadku wysyłki zleconej przez podmiot trzeci samej wysyłki dokonuje Milionyprzyjaciol.pl i reklamodawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji o Użytkowniku.
  • 6. 3. Milionyprzyjaciol.pl jest zobowiązane zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • 6. 4. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, uaktualnienia, sprostowania i usuwania wprowadzonych danych. Milionyprzyjaciol.pl zapewnia każdemu Użytkownikowi Konta dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 • 7. Postanowienia końcowe
  • 7. 1. Do spraw nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  • 7. 2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres info@Milionyprzyjaciol.pl.
  • 7. 3. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres info@Milionyprzyjaciol.pl.
 

Witamy na stronie dla tych z Was, którzy chcą zmieniać na lepsze życie zwierząt i ich opiekunów w Polsce.

Strona tworzona przez miłośników zwierząt, której celem jest pokazanie wszystkim, nie tylko opiekunom zwierząt, jak należy z nimi postępować, jak się wobec nich zachowywać. Zachęcająca do tolerancji i promująca zmiany miejsca zwierząt w przestrzeni publicznej, tak aby także ich opiekunom żyło się wygodniej. 

Nasze teksty nie wymagają szybkiego komentarza,  zachęcają do refleksji. Nasze filmy pokazują ludzi, którzy dla zwierząt wiele robią. Staramy się dotrzeć do ciekawych inicjatyw. Pokazywać Fascynatów i Pozytywnych Wariatów. Nasi Eksperci i Czarodzieje mają Kwity na Mity. A Daisy opisuje świat widziany 20 cm od ziemi :-) 

Zapraszamy do wysyłania komentarze emailem na redakcja - publkujemy wszystkie zgodne z naszym Regulaminem

Znajdziesz nas także na  Twitterze, Facebooku i You Tube.

© Copyright 2013 Miliony Przyjaciół All Right Reserved